Kurzy
od
2700 Kč

Příprava na přijímací řízení na střední školu

Nezávazně objednat přípravný kurz

Vaše jméno

Telefon

Adresa

Email

Místo konání

Typ kurzu

Čas

Vyberte alespoň 1 možnost

sobota 8:20 – 12:00neděle 15:20 – 19:00

Vyberte alespoň 1 možnost

sobota 8:20 – 10:00sobota 10:20 – 12:00neděle 15:20 – 17:00neděle 17:20 – 19:00

Vyberte alespoň 2 varianty času

pondělí – 17:00 – 18:40úterý – 17:00 – 18:40středa – 17:00 – 18:40čtvrtek – 17:00 – 18:40

Vyberte alespoň 1 možnost

pondělí – 17:00 – 18:40úterý – 17:00 – 18:40středa – 17:00 – 18:40čtvrtek – 17:00 – 18:40

Jak jste se o nás dozvěděli

CHCETE NÁM JEŠTĚ NĚCO VZKÁZAT?

Souhlasím s obchodními podmínkami (níže na této stránce) a GDPR

Varianty předplatného

1) Kurz matematika a český jazyk - 5000 Kč
2) Kurz matematika - 2500 Kč
3) Kurz čeština - 2500 Kč

Obchodní podmínky objednání služby doučování

Článek I. 
Platnost a účinnost obchodních podmínek

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné až od okamžiku, kdy se obě strany, tj. poskytovatel služby doučování – Dohlavy s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) a zákazník telefonicky domluví na poskytování služeb osobního doučování, online doučování či přípravného kurzu, které jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek www.doucovani-dohlavy.cz. Tyto webové stránky provozuje Dohlavy s.r.o., IČO: 07288085, se sídlem Neklanova 152/42, 12800 Praha 2 – Vyšehrad, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 298475.

2. Vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele není pro zákazníka závazným objednáním služby. Platnost a účinnost obchodních podmínek nastává až po telefonické domluvě na konkrétní službě a následném potvrzení poskytovatelem prostřednictvím emailu s podrobnostmi k vybrané službě.

Článek II. 
Úhrada předplatného služby osobního doučování a online doučování, čerpání předplatného a informace k odučeným hodinám

1. V případě, že bude mezi stranami závazně dohodnuto poskytování služby osobního či online doučování, tzn. po proběhlé telefonické domluvě, přidělení lektora a obdržením potvrzujícího emailu, je zákazník povinen uhradit zvolené předplatné (typ I. nebo II.), a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení potvrzujícího emailu ze strany poskytovatele.

2. Veškeré řádně odučené hodiny se automaticky odečítají z předplatného uhrazeného zákazníkem.

3. Poskytovatel se zavazuje elektronicky zaslat zákazníkovi přehled odučených hodin, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém služby doučování probíhaly, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce.

4. V případě, že uhrazené předplatné zákazníka bude již téměř vyčerpáno, bude o této skutečnosti poskytovatelem včas elektronicky informován. Pokud zákazník bude mít zájem o pokračování služby doučování, je povinen do pěti (5) dnů ode dne obdržení informace o blížícím se vyčerpání předplatného uhradit nové předplatné.

5. Pokud zákazník nevyčerpá veškerý předplacený kredit na služby doučování, bude mu následně na základě jeho elektronického pokynu zaslán zpět prostřednictvím bezhotovostního převodu na zvolený bankovní účet, a to ve výši 95%, když 5% je automaticky strženo poskytovatelem jako administrativní náklady.

Článek III. 
Průběh osobního doučování a online doučování a storno podmínky pro domluvené hodiny

1. Cena jedné hodiny doučování je prezentována na webových stránkách provozovatele.

2. Jedna hodina doučování trvá 60 minut.

3. Služba doučování je poskytována v termínech stanovených domluvou mezi zákazníkem a lektorem.

4. V případě, že zákazník chce zrušit domluvenou hodinu doučování, je povinen tak učinit neprodlené poté, co se dozví o skutečnosti, která brání proběhnutí stanovené hodiny doučování, nejpozději však 24 hodin před plánovanou hodinou doučování.

5. Pokud zákazník chce zrušit domluvenou hodinu doučování, je povinen o této skutečnosti telefonicky vyrozumět svého lektora, popř. poskytovatele.

6. Jestliže zákazník zruší domluvenou hodinu doučování později než 24 hodin před plánovanou hodinou doučování, případně pokud nebude řádně telefonicky kontaktovat lektora či poskytovatele, bude zákazníkovi účtováno 50% ceny hodiny doučování.

Článek IV. 
Podmínky vztahující se k poskytování přípravných kurzů

1. Služby mohou být poskytovány osobně poskytovatelem anebo jím pověřenými lektory. Poskytovatel je odpovědný za výběr a kvalitu lektorů.

2. Služba přípravných kurzů je poskytována kolektivně, poskytovatel je povinen zveřejnit na webových stránkách konkrétní termíny a místo konání přípravných kurzů.

3. Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů objednávku služby přípravného kurzu zrušit, a to i v případě, že tato již byla uhrazena. V takovém případě je poskytovatel povinen nabídnout zákazníkovi náhradní termín poskytnutí služby, případně jiným způsobem upravit podmínky poskytnutí služby. Zákazník je oprávněn takto pozměněnou službu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny.
Pokud se jedná o změnu spočívající výhradně ve změně termínu, a to z důvodu nemoci lektora či jiné omluvitelné překážky na straně poskytovatele a současně za podmínky, že je náhradní termín v podobném časovém termínu, jako byl termín původní, není zákazník oprávněn takovou změnu odmítnout. Jestliže zákazník bez zbytečného odkladu nové podmínky neodmítne, má se za to, že s těmito souhlasí.

4. Poskytovatel je oprávněn určit minimální počet zákazníků pro poskytnutí služby přípravného kurzu, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je poskytovatel oprávněn příslušný kurz zrušit. Tuto skutečnost je poskytovatel povinen neprodleně oznámit zákazníkům prostřednictvím emailu a současně jim nabídnout náhradní službu či vrátit uhrazenou částku.

5. Jestliže zákazník z jakýchkoli důvodů uhrazenou službu přípravného kurzu nevyčerpá či nevyužije, uhrazená částka za službu se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že se strany dohodnou na zrušení již přijaté a uhrazené objednávky, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek až do výše 50% z uhrazené částky.

6. Jestliže zákazník v průběhu poskytování služby přípravných kurzů obdrží od poskytovatele materiály chráněné autorským právem poskytovatele či třetích osob, je zákazník povinen těchto využít pouze pro své osobní účely.

Článek V. 

Podmínky reklamace služby doučování a přípravných kurzů

1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby osobního doučování, online doučování či přípravných kurzů je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé hodiny doučování či kurzu prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je info@dohlavy.cz.

2. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované hodiny doučování či kurzu, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné hodiny.

3. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná hodina doučování či kurzu zákazníkovi účtována.

4. V případě osobního či online doučování, jestliže zákazník následně, tj. po vyřízení reklamace, nebude mít zájem v předplaceném doučování pokračovat, bude mu na jeho žádost navráceno nevyčerpané předplatné v plné výši.

5. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.

Menu