Kurzy
od
1500 Kč

Příprava na přijímací řízení na střední školu

Nezávazně objednat přípravný kurz

Vaše jméno

Telefon

Adresa

Email

Místo konání

Čas konání

Vyberte alespoň 2 varianty:

Pondělí - 16:30Úterý - 16:30Středa - 16:30Čtvrtek - 16:30

Vyberte alespoň 2 varianty:

Sobota - 9:00Sobota - 10:50Neděle - 15:00Neděle -16:50

Vyberte alespoň 2 varianty:

Pondělí - 17:00 ČJÚterý - 17:00 ČJStředa - 17:00 MČtvrtek - 17:00 M

Typ kurzu

Jak jste se o nás dozvěděli

CHCETE NÁM JEŠTĚ NĚCO VZKÁZAT?

Souhlasím s obchodními podmínkami (níže na této stránce) a GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ SLUŽBY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Článek I.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné až od okamžiku, kdy se obě strany, tj. poskytovatel služby přípravných kurzů na přijímací zkoušky – Dohlavy Education s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) a zákazník telefonicky domluví na poskytování služby přípravných kurzů, které jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek www.doucovani-dohlavy.cz. Tyto webové stránky provozuje Dohlavy Education s.r.o., IČO: 08295506, se sídlem Neklanova 152/42, 12800 Praha 2 – Vyšehrad, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 316501.

 

 1. Vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele není pro zákazníka závazným objednáním služby. Platnost a účinnost obchodních podmínek nastává až po telefonické domluvě na konkrétní službě a následném potvrzení poskytovatelem prostřednictvím emailu s podrobnostmi k vybrané službě.

 

Článek II.

Podmínky vztahující se k poskytování přípravných kurzů

 1. Služby mohou být poskytovány osobně poskytovatelem anebo jím pověřenými lektory. Poskytovatel je odpovědný za výběr a kvalitu lektorů.
 2. Služba přípravných kurzů je poskytována kolektivně, poskytovatel je povinen zveřejnit na webových stránkách konkrétní termíny a místo konání přípravných kurzů.
 3. Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů objednávku služby přípravného kurzu zrušit, a to i v případě, že tato již byla uhrazena. V takovém případě je poskytovatel povinen nabídnout zákazníkovi náhradní termín poskytnutí služby, případně jiným způsobem upravit podmínky poskytnutí služby. Zákazník je oprávněn takto pozměněnou službu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny.

Pokud se jedná o změnu spočívající výhradně ve změně termínu, a to z důvodu nemoci lektora či jiné omluvitelné překážky na straně poskytovatele a současně za podmínky, že je náhradní termín v podobném časovém termínu, jako byl termín původní, není zákazník oprávněn takovou změnu odmítnout. Jestliže zákazník bez zbytečného odkladu nové podmínky neodmítne, má se za to, že s těmito souhlasí.

 1. Poskytovatel je oprávněn určit minimální počet zákazníků pro poskytnutí služby přípravného kurzu, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je poskytovatel oprávněn příslušný kurz zrušit. Tuto skutečnost je poskytovatel povinen neprodleně oznámit zákazníkům prostřednictvím emailu a současně jim nabídnout náhradní službu či vrátit uhrazenou částku.

 

 1. Jestliže zákazník z jakýchkoli důvodů uhrazenou službu přípravného kurzu nevyčerpá či nevyužije, uhrazená částka za službu se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že se strany dohodnou na zrušení již přijaté a uhrazené objednávky, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek až do výše 50% z uhrazené částky.
 2. Jestliže zákazník v průběhu poskytování služby přípravných kurzů obdrží od poskytovatele materiály chráněné autorským právem poskytovatele či třetích osob, je zákazník povinen těchto využít pouze pro své osobní účely.

 

Článek III.

Podmínky reklamace služby přípravných kurzů

 1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby přípravných kurzů je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé hodiny přípravného kurzu prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je info@dohlavy.cz.

 

 1. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované hodiny přípravného kurzu, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné hodiny.

 

 1. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná hodina přípravného kurzu zákazníkovi účtována.

 

 1. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.

 

Menu