390 Kč
za
hodinu

Doučování žáků základních škol v Praze

Všechny své lektory známe osobně

Nejsme jen zprostředkovatelé

  Nezávazně objednat doučování

  Vaše jméno

  Telefon

  Adresa

  Email

  Datum a čas doučování (zadejte prosím více možností)

  Jak jste se o nás dozvěděli

  Předmět a třída

  Forma doučování

  CHCETE NÁM JEŠTĚ NĚCO VZKÁZAT?

  Souhlasím s obchodními podmínkami (níže na této stránce) a GDPR

  Varianty předplatného

  A) 1950 Kč (pro předplacení 5 hodin doučování)
  B) 3900 Kč (pro předplacení 10 hodin doučování)
  V případě jednorázového doučování s Vámi způsob úhrady domluvíme telefonicky.

  Obchodní podmínky jednotné:

  OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

  DOHLAVY PŘIJÍMAČKY s.r.o., IČO: 09097341, se sídlem Neklanova 152/42, 12800 Praha 2 – Vyšehrad, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 330870.

  (dále jen „poskytovatel“)

  Článek I.

  Platnost a účinnost obchodních podmínek

  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné až od okamžiku, kdy se obě strany, tj. poskytovatel služeb a zákazník domluví na poskytování služby z nabídky na webových stránkách doucovani-dohlavy.cz, provozované poskytovatelem.
  2. Vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele není pro zákazníka závazným objednáním služby. Služba je závazně objednána uhrazením ceny.

  Článek II.

  Podmínky vztahující se k poskytování služby přijímačky nanečisto

  1. Služby mohou být poskytovány osobně poskytovatelem anebo jím pověřenými lektory. Poskytovatel je odpovědný za výběr a kvalitu lektorů.
  2. Služba přijímaček nanečisto je poskytována kolektivně, poskytovatel je povinen zveřejnit na webových stránkách konkrétní termíny a místo konání přijímaček nanečisto.
  3. Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů objednávku služby přijímaček nanečisto zrušit, a to i v případě, že tato již byla uhrazena. V takovém případě je poskytovatel povinen nabídnout zákazníkovi náhradní termín poskytnutí služby, případně jiným způsobem upravit podmínky poskytnutí služby. Zákazník je oprávněn takto pozměněnou službu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny.

  Pokud se jedná o změnu spočívající výhradně ve změně termínu, a to z důvodu nemoci lektora či jiné omluvitelné překážky na straně poskytovatele a současně za podmínky, že je náhradní termín v podobném časovém termínu, jako byl termín původní, není zákazník oprávněn takovou změnu odmítnout. Jestliže zákazník bez zbytečného odkladu nové podmínky neodmítne, má se za to, že s těmito souhlasí.

  1. Poskytovatel je oprávněn určit minimální počet zákazníků pro poskytnutí služby přijímaček nanečisto, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je poskytovatel oprávněn příslušný kurz zrušit. Tuto skutečnost je poskytovatel povinen neprodleně oznámit zákazníkům prostřednictvím emailu a současně jim nabídnout náhradní službu či vrátit uhrazenou částku.
  2. Jestliže zákazník z jakýchkoli důvodů uhrazenou službu přijímaček nanečisto nevyčerpá či nevyužije, uhrazená částka za službu se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že se strany dohodnou na zrušení již přijaté a uhrazené objednávky, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek až do výše 50% z uhrazené částky.
  3. Jestliže zákazník v průběhu poskytování služby přijímaček nanečisto obdrží od poskytovatele materiály chráněné autorským právem poskytovatele či třetích osob, je zákazník povinen těchto využít pouze pro své osobní účely.

  Článek III.

  Podmínky reklamace služby přijímaček nanečisto

  1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby přijímaček nanečisto, je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé služby přijímaček nanečisto prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je prijimacky-nanecisto@dohlavy.cz.
  2. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované služby, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné služby.
  3. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná služba zákazníkovi účtována.
  4. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.

   

  Článek IV.

  Podmínky vztahující se k poskytování přípravných kurzů

  1. Služby mohou být poskytovány osobně poskytovatelem anebo jím pověřenými lektory. Poskytovatel je odpovědný za výběr a kvalitu lektorů.
  2. Služba přípravných kurzů je poskytována kolektivně, poskytovatel je povinen zveřejnit na webových stránkách konkrétní termíny a místo konání přípravných kurzů.
  3. Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů objednávku služby přípravného kurzu zrušit, a to i v případě, že tato již byla uhrazena. V takovém případě je poskytovatel povinen nabídnout zákazníkovi náhradní termín poskytnutí služby, případně jiným způsobem upravit podmínky poskytnutí služby. Zákazník je oprávněn takto pozměněnou službu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny.

  Pokud se jedná o změnu spočívající výhradně ve změně termínu, a to z důvodu nemoci lektora či jiné omluvitelné překážky na straně poskytovatele a současně za podmínky, že je náhradní termín v podobném časovém termínu, jako byl termín původní, není zákazník oprávněn takovou změnu odmítnout. Jestliže zákazník bez zbytečného odkladu nové podmínky neodmítne, má se za to, že s těmito souhlasí.

  1. Poskytovatel je oprávněn určit minimální počet zákazníků pro poskytnutí služby přípravného kurzu, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je poskytovatel oprávněn příslušný kurz zrušit. Tuto skutečnost je poskytovatel povinen neprodleně oznámit zákazníkům prostřednictvím emailu a současně jim nabídnout náhradní službu či vrátit uhrazenou částku.

   

  1. Jestliže zákazník z jakýchkoli důvodů uhrazenou službu přípravného kurzu nevyčerpá či nevyužije, uhrazená částka za službu se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že se strany dohodnou na zrušení již přijaté a uhrazené objednávky, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek až do výše 50% z uhrazené částky.
  2. Jestliže zákazník v průběhu poskytování služby přípravných kurzů obdrží od poskytovatele materiály chráněné autorským právem poskytovatele či třetích osob, je zákazník povinen těchto využít pouze pro své osobní účely.

   

  Článek V.

  Podmínky reklamace služby přípravných kurzů

  1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby přípravných kurzů je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé hodiny přípravného kurzu prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je pripravne-kurzy@dohlavy.cz.

   

  1. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované lekce přípravného kurzu, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné hodiny.

   

  1. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná lekce přípravného kurzu zákazníkovi účtována.

   

  1. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.

   

  Článek VI.

  Podmínky vztahující se k poskytování služby doučování, úhrada předplatného služby osobního doučování a online doučování, čerpání předplatného a informace k odučeným hodinám

   

  1. V případě, že bude mezi stranami závazně dohodnuto poskytování služby osobního či online doučování, tzn. po proběhlé telefonické domluvě, přidělení lektora a obdržení potvrzujícího emailu, je zákazník povinen uhradit zvolené předplatné (typ I. nebo II.), a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení potvrzujícího emailu ze strany poskytovatele.

   

  1. Veškeré řádně odučené hodiny se automaticky odečítají z předplatného uhrazeného zákazníkem.

   

  1. Poskytovatel se zavazuje zaslat zákazníkovi prostřednictvím emailu přehled odučených hodin, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém služby doučování probíhaly, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce.

   

  1. V případě, že uhrazené předplatné zákazníka klesne pod 2 hodiny, bude o této skutečnosti poskytovatelem včas informován prostřednictvím emailu. Pokud zákazník bude mít zájem o pokračování služby doučování, je povinen do pěti (5) dnů ode dne obdržení informace o blížícím se vyčerpání předplatného uhradit nové předplatné.

   

  1. Pokud zákazník nevyčerpá veškerý předplacený kredit na služby doučování, bude mu následně na základě jeho elektronického pokynu zaslán zpět prostřednictvím bezhotovostního převodu na zvolený bankovní účet, a to v plné výši.

   

  Článek VII.

  Průběh osobního doučování a online doučování a storno podmínky pro domluvené hodiny

   

  1. Cena jedné hodiny doučování je prezentována na webových stránkách provozovatele. V ojedinělých případech se cena může lišit v závislosti na obtížnosti látky, vzdáleného místa doučování apod. V případě, že taková situace nastane, bude o výši ceny jedné doučovací hodiny zákazník poskytovatelem vždy předem řádně informován.

   

  1. Jedna hodina doučování trvá 60 minut.

   

  1. Služba doučování je poskytována v termínech stanovených domluvou mezi zákazníkem a lektorem.

   

  1. V případě, že zákazník chce zrušit domluvenou hodinu doučování, je povinen tak učinit neprodlené poté, co se dozví o skutečnosti, která brání proběhnutí stanovené hodiny doučování, nejpozději však 24 hodin před plánovanou hodinou doučování.

   

  1. Pokud zákazník chce zrušit domluvenou hodinu doučování, je povinen o této skutečnosti telefonicky vyrozumět svého lektora, popř. poskytovatele.

   

  1. Jestliže zákazník zruší domluvenou hodinu doučování později než 24 hodin před plánovanou hodinou doučování, případně pokud nebude řádně telefonicky kontaktovat lektora či poskytovatele, bude zákazníkovi účtováno 50% ceny hodiny doučování.
  2. Jestliže zákazník v průběhu poskytování služby osobního či online doučování obdrží od poskytovatele či lektora materiály chráněné autorským právem poskytovatele či třetích osob, je zákazník povinen těchto využít pouze pro své osobní účely.

   

  Článek VIII.

  Podmínky reklamace služby doučování

  1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby osobního doučování či online doučování je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé hodiny doučování prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je info@dohlavy.cz.

   

  1. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované hodiny doučování, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné hodiny.

   

  1. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná hodina doučování zákazníkovi účtována.

   

  1. V případě osobního či online doučování, jestliže zákazník následně, tj. po vyřízení reklamace, nebude mít zájem v předplaceném doučování pokračovat, bude mu na jeho žádost navráceno nevyčerpané předplatné v plné výši.

   

  1. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.

   

  Článek IX.

  OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY ON-LINE KURZY

  1. Služba je poskytována on-line prostřednictvím webových stránek, zákazník ji může využívat pouze prostřednictvím svého individuálního uživatelského účtu zřízeného v rámci webových stránek.

   

  1. Poskytování služby je podmíněno zaplacením ceny, která je uvedena na webových stránkách.

   

  1. Zákazníci jsou povinni se před používáním služby zaregistrovat vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě.

   

  1. Zákazník smí službu využívat pouze pro svou vlastní potřebu, maximálně na třech různých zařízeních (počítač, telefon, tablet apod.). Počet zhlédnutí jednotlivých lekcí může být poskytovatelem omezen. O tomto omezení je zákazník řádně informován při objednání.

   

  1. Zákazník nesmí službu zpřístupnit ani poskytnout své přihlašovací údaje třetím stranám. V případě porušení tohoto bodu bude okamžitě zákazníkovi ukončen přístup ke službě bez náhrady.

   

  1. Všechen obsah používaný v online kurzech je výhradním vlastnictvím poskytovatele a zákazník jej nesmí zachycovat, rozmnožovat ani jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či poskytovat třetím osobám.

   

  Článek IV.

  Podmínky reklamace služby on-line kurzy

  1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby online kurzy je tento oprávněn službu reklamovat prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je online@dohlavy.cz

   

  1. Zákazník je povinen vyzkoušet fungování služby před objednáním a uhrazením ceny. K vyzkoušení přehrávání video lekcí zákazník použije ukázkovou lekci zveřejněnou na webových stránkách. Objednání služby a uhrazením ceny zákazník stvrzuje, že mu služba funguje a přijímá kvalitu videa a způsob přehrávání.