270 Kč
za
hodinu

Doučování žáků základních škol v Praze

Všechny své lektory známe osobně

Nejsme jen zprostředkovatelé

Nezávazně objednat doučování

Vaše jméno

Telefon

Adresa

Email

Datum a čas doučování (zadejte prosím více možností)

Jak jste se o nás dozvěděli

Předmět a třída

CHCETE NÁM JEŠTĚ NĚCO VZKÁZAT?

Souhlasím s obchodními podmínkami (níže na této stránce) a GDPR

Varianty předplatného

A) 1350 Kč (pro předplacení 5 hodin doučování)
B) 2700 Kč (pro předplacení 10 hodin doučování)
V případě jednorázového doučování s Vámi způsob úhrady domluvíme telefonicky.

OSOBNÍ DOUČOVÁNÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ SLUŽBY DOUČOVÁNÍ

Článek I.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné až od okamžiku, kdy se obě strany, tj. poskytovatel služby doučování – Dohlavy s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) a zákazník telefonicky domluví na poskytování služeb osobního doučování či online doučování, které jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek www.doucovani-dohlavy.cz. Tyto webové stránky provozuje Dohlavy s.r.o., IČO: 07288085, se sídlem Neklanova 152/42, 12800 Praha 2 – Vyšehrad, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 298475.

 

 1. Vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele není pro zákazníka závazným objednáním služby. Platnost a účinnost obchodních podmínek nastává až po telefonické domluvě na konkrétní službě a následném potvrzení poskytovatelem prostřednictvím emailu s podrobnostmi k vybrané službě.

 

Článek II.

Úhrada předplatného služby osobního doučování a online doučování, čerpání předplatného a informace k odučeným hodinám

 

 1. V případě, že bude mezi stranami závazně dohodnuto poskytování služby osobního či online doučování, tzn. po proběhlé telefonické domluvě, přidělení lektora a obdržením potvrzujícího emailu, je zákazník povinen uhradit zvolené předplatné (typ I. nebo II.), a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení potvrzujícího emailu ze strany poskytovatele.

 

 1. Veškeré řádně odučené hodiny se automaticky odečítají z předplatného uhrazeného zákazníkem.

 

 1. Poskytovatel se zavazuje elektronicky zaslat zákazníkovi přehled odučených hodin, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém služby doučování probíhaly, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce.

 

 1. V případě, že uhrazené předplatné zákazníka bude již téměř vyčerpáno, bude o této skutečnosti poskytovatelem včas elektronicky informován. Pokud zákazník bude mít zájem o pokračování služby doučování, je povinen do pěti (5) dnů ode dne obdržení informace o blížícím se vyčerpání předplatného uhradit nové předplatné.

 

 1. Pokud zákazník nevyčerpá veškerý předplacený kredit na služby doučování, bude mu následně na základě jeho elektronického pokynu zaslán zpět prostřednictvím bezhotovostního převodu na zvolený bankovní účet, a to v plné výši.

 

Článek III.

Průběh osobního doučování a online doučování a storno podmínky pro domluvené hodiny

 

 1. Cena jedné hodiny doučování je prezentována na webových stránkách provozovatele. V ojedinělých případech se cena může lišit v závislosti na obtížnosti látky, vzdáleného místa doučování apod. V případě, že taková situace nastane, bude o výši ceny jedné doučovací hodiny zákazník poskytovatelem vždy předem řádně informován.

 

 1. Jedna hodina doučování trvá 60 minut.

 

 1. Služba doučování je poskytována v termínech stanovených domluvou mezi zákazníkem a lektorem.

 

 1. V případě, že zákazník chce zrušit domluvenou hodinu doučování, je povinen tak učinit neprodlené poté, co se dozví o skutečnosti, která brání proběhnutí stanovené hodiny doučování, nejpozději však 24 hodin před plánovanou hodinou doučování.

 

 1. Pokud zákazník chce zrušit domluvenou hodinu doučování, je povinen o této skutečnosti telefonicky vyrozumět svého lektora, popř. poskytovatele.

 

 1. Jestliže zákazník zruší domluvenou hodinu doučování později než 24 hodin před plánovanou hodinou doučování, případně pokud nebude řádně telefonicky kontaktovat lektora či poskytovatele, bude zákazníkovi účtováno 50% ceny hodiny doučování.
 2. Jestliže zákazník v průběhu poskytování služby osobního či online doučování obdrží od poskytovatele či lektora materiály chráněné autorským právem poskytovatele či třetích osob, je zákazník povinen těchto využít pouze pro své osobní účely.

 

Článek IV.

Podmínky reklamace služby doučování

 1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby osobního doučování či online doučování je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé hodiny doučování prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je info@dohlavy.cz.

 

 1. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované hodiny doučování, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné hodiny.

 

 1. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná hodina doučování zákazníkovi účtována.

 

 1. V případě osobního či online doučování, jestliže zákazník následně, tj. po vyřízení reklamace, nebude mít zájem v předplaceném doučování pokračovat, bude mu na jeho žádost navráceno nevyčerpané předplatné v plné výši.

 

 1. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.
Menu