Přijímačky
od
300 Kč

Přijímačky nanečisto

Objednat přijímačky nanečisto

Vaše jméno

Telefon

Email

Základní škola

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Termín

Platba

Jak jste se o nás dozvěděli

CHCETE NÁM JEŠTĚ NĚCO VZKÁZAT?

Souhlasím s obchodními podmínkami (níže na této stránce) a GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ SLUŽBY PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Článek I.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné až od okamžiku, kdy se obě strany, tj. poskytovatel služby přijímaček nanečisto – Dohlavy Education s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) a zákazník domluví na poskytování služby přijímaček nanečisto, které jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek www.doucovani-dohlavy.cz. Tyto webové stránky provozuje Dohlavy Education s.r.o., IČO: 08295506, se sídlem Neklanova 152/42, 12800 Praha 2 – Vyšehrad, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 316501.
 2. Vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele není pro zákazníka závazným objednáním služby. Služba je závazně objednána ve chvíli kdy zákazník obdrží od poskytovatele email potvrzující rezervaci místa v přijímačkách nanečisto.

Článek II.

Podmínky vztahující se k poskytování služby přijímačky nanečisto

 1. Služby mohou být poskytovány osobně poskytovatelem anebo jím pověřenými lektory. Poskytovatel je odpovědný za výběr a kvalitu lektorů.
 2. Služba přijímaček nanečisto je poskytována kolektivně, poskytovatel je povinen zveřejnit na webových stránkách konkrétní termíny a místo konání přijímaček nanečisto.
 3. Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů objednávku služby přijímaček nanečisto zrušit, a to i v případě, že tato již byla uhrazena. V takovém případě je poskytovatel povinen nabídnout zákazníkovi náhradní termín poskytnutí služby, případně jiným způsobem upravit podmínky poskytnutí služby. Zákazník je oprávněn takto pozměněnou službu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny.

Pokud se jedná o změnu spočívající výhradně ve změně termínu, a to z důvodu nemoci lektora či jiné omluvitelné překážky na straně poskytovatele a současně za podmínky, že je náhradní termín v podobném časovém termínu, jako byl termín původní, není zákazník oprávněn takovou změnu odmítnout. Jestliže zákazník bez zbytečného odkladu nové podmínky neodmítne, má se za to, že s těmito souhlasí.

 1. Poskytovatel je oprávněn určit minimální počet zákazníků pro poskytnutí služby přijímaček nanečisto, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je poskytovatel oprávněn příslušný kurz zrušit. Tuto skutečnost je poskytovatel povinen neprodleně oznámit zákazníkům prostřednictvím emailu a současně jim nabídnout náhradní službu či vrátit uhrazenou částku.
 1. Jestliže zákazník z jakýchkoli důvodů uhrazenou službu přijímaček nanečisto nevyčerpá či nevyužije, uhrazená částka za službu se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že se strany dohodnou na zrušení již přijaté a uhrazené objednávky, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek až do výše 50% z uhrazené částky.
 2. Jestliže zákazník v průběhu poskytování služby přijímaček nanečisto obdrží od poskytovatele materiály chráněné autorským právem poskytovatele či třetích osob, je zákazník povinen těchto využít pouze pro své osobní účely.

Článek III.

Podmínky reklamace služby přijímaček nanečisto

 1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby přijímaček nanečisto, je tento oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé služby přijímaček nanečisto prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli. Emailová adresa pro zaslání případné reklamace je info@dohlavy.cz.
 2. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované služby, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné služby.
 3. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná služba zákazníkovi účtována.
 4. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět.
Menu